Category Archives: سازمان یابی جنبش کارگری

شهر اراک، شهر اعتراضات کارگری

  از مبارزات کارگران آذرآب و هپکو در اراک وسیعا حمایت کنیم ١٨٠٠ کارگر آذر آب و بیش از هزار کارگر هپکو در شهر اراک در اعتراض و جنگ بر سر دستمزدهای پرداخت نشده و به سرقت رفته شان و در دفاع از زندگی و معیشتشان هستند. روز ٢٨ شهریور اعتراضات این کارگران به خیابان…

Read more

تشکلیابی سراسری کارگران

انترناسیونال می پرسد تشکلیابی سراسری کارگران انترناسیونال: تشکلیابی سراسری کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان و سایر اقشار جامعه، نه فقط امری عاجل و گرهی بلکه، یکی از بحث های جاری در میان فعالین است. شما بر این باورید که کارگران می توانند در شرایط حاضر بطور سراسری متشکل شوند. چگونه می توان موانع این…

Read more

باید فراتر رفت!‌ درمورد حضور خانواده های کارگری

باید فراتر رفت درمورد حضور خانواده های کارگری اصغر کریمی سپتامر ٢٠١٦ کمی بیش از دو هفته قبل که مطلبی درمورد دو ویژگی پایدار و مهم جنبش کارگری، چهره دار شدن جنبش کارگری و حضور خانواده های کارگری در تجمعات اعتراضی نوشتم تا امروز، خانواده های کارگری در چندین اعتراض دیگر نیز شرکت کرده اند.…

Read more

گفتگو با شهلا دانشفر: پیرامون تحرک و پیشروی جنبش کارگری

خلیل کیوان: اعتراضات کارگری گسترده است. از جمله روزهای دهم و یازدهم تیرماه شاهد حرکت سازمانیافته و گسترده کارگران شرکتی مخابرات در بسیاری از شهرهای استان های لرستان، خوزستان، فارس، مازندران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و همدان، بودیم.  کارگران مخابرات با یک اقدام سراسری و همزمان دست به تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان های…

Read more

شهلا دانشفر: پیشروی جنبش کارگری در سال های اخیر و استنتاجات عملی

در چند سال اخیر جنبش کارگری پیشروی های تحول بخشی داشته است. حزب کمونیست کارگری ایران یک فاکتور مهم در این پیشروی ها و رشد و نفود گرایش چپ و رادیکال در جنبش کارگری داشته است. رئوس مهم این تحولات عبارت از ١ – هر روزه بودن و گستردگی مبارزات کارگران در تقابل با تعرضات…

Read more

شهلا دانشفر: کارگران در هفته ای که گذشت

هفته گذشته، یک هفته پر تلاطم اعتراضی بود و ١٤ شهریور یکی از روزهای مهم ‌آن بود. از جمله تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری و فرهنگی در برابر سازمان برنامه و بودجه و بازنشستگان ارتش در برابر دفتر رئیس جمهوری، تجمع اعتراضی با شکوه کارگران، معلمان، دانشجویان در دفاع از رضا شهابی، طنین شعار کارگر زندانی آزاد باید…

Read more

آشنايی با اھداف و فعاليتھای حزب کمونیست کارگری ایران

شما را فراميخوانيم که به گرد اين حزب و اھداف انسانی و آزاديخواھانه آن متشکل شويد؛ با اين حزب ھمکاری کنيد و به آن بپيونديد. قدرت کارگران و ستمديدگانی که در حزب سياسی خود متشکل شده اند، تنھا قدرتی است که قادر به برانداختن ظلم و استبداد، ريشهکن کردن نابرابريھا و تبعيضات و کليه ناھنجاريھای…

Read more

ميز گرد بررسى طرح قانون کار جمهورى اسلامى

در اسفند ٦٨ و فروردين ٦٩ کميته تشکيلاتهاى محلـى حزب کمونيست ايران به ابتکار منصور حکمت ميزگردى براى بررسى لايحه کار جمهورى اسلامى برگزار کرد. اين ميزگرد عينا از صداى حزب کمونيست ايران پخش شد و سپس متن مباحثات آن، به ويراستارى منصور حکمت، بصورت کتاب تحت عنوان “کار ارزان کارگر خاموش” به چاپ رسيد.…

Read more

باز هم درباره شورا

  منصور حکمت در نوشته قبلى (“در مورد مسائل گرهى بحث شورا و سنديکا”) و متعاقبا در جلسه هيات تحريريه مرکزى رئوس دلايلى را در مورد ارجحيت ايده شورا و مجمع عمومى (در مقايسه با حرکت اتحاديهاى) ارائه کردم. يکى از نواقص بحث، که توسط رفقا خاطر نشان شد، اين بود که ايده شورا و…

Read more