کارگران هفت تپه دست به اعتصاب زدند

از ساعت ٩ صبح امروز ١٧ دی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عملی نشدن وعده های مدیریت و مقامات مسئول در مورد پرداخت بدهی های کارگران، بطور یکپارچه دست به اعتصاب زدند و کار را تعطیل کردند. با شروع اعتصاب جمع هایی از کارگران با تجمع در مقابل یارد بزرگ کارخانه و بستن این قسمت از ورودی کارخانه مانع حمل نیشکر به داخل شرکت شدند.

با شروع اعتصاب و تجمع کارگران، کاظمی قائم مقام جدید مدیر عامل کارخانه با حضور در میان کارگران اعتصابی، آنان را به مذاکره دعوت کرد و به کارگران وعده داد که اینبار تا پایان هفته حتما تمامی خواستهای کارگران عملی خواهد شد و از آنان خواهش کرد که اعتصاب را پایان دهند. او اعلام کرد که اختیارات تام برای عملی کردن خواستهای کارگران را دارد و اوست که در برابر کارگران پاسخگو خواهد بود. او ضمن دادن تعهد درمورد به روز رسانی حقوقهای کارگران، نسبت به خواست اصلی آنان که مربوط به پرداخت حقوق ماههای بهمن و اسفند سال ٩٤ است اعلام کرد تا پایان هفته جاری، این دو ماه حقوق معوقه پرداخت خواهد شد. در این نشست همچنین مقرر شد نماینده های کارگران برای تحقق دیگر خواستهای کارگران منجمله خواست مهم آنان در مورد قراردادی شدن کارگران پیمانکاری و روزمزد، نشستی را با قائم مقام جدید مدیر عامل طی روزهای آتی داشته باشند.

کارگران اعلام داشتند چنانچه قائم مقام جدید کارخانه تعهداتی که داده است را عملی نکند آنها بلافاصله دست به اعتصاب نامحدود خواهند زد. لازم به توضیح است که صبح روز شنبه شانزدهم دیماه نیز شماری از کارگران نی بر هفت تپه برای چندمین بار در اعتراض به وضعیت نامعلوم بازنشستگی شان، مقابل درب ورودی این مجتمع صنعتی تجمع کردند. ۳۰۴ نفر از کارگران نی‌بر هفت تپه از چهار سال قبل منتظرند تا هزینه‌های مربوط به بازنشستگی آنان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و مستمری‌های آنها برقرار شود.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷ دیماه ۱۳۹۶، ۷ ژانویه ۲۰۱۸