ده امر فوری انقلاب


انقلاب عظیمی آغاز شده است. فوری ترین اهداف مردمی که قهرمانانه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بپا خاسته اند از این قرار است:
۱- همه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر فورا باید آزاد شوند.
٢- تمام آمرین و عاملين جنايات جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته باید دستگیر و علنا محاکمه شوند.
٣- کلیه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی باید فورا منحل شوند.
٤- مجازات اعدام باید فورا لغو شود. قوانین قصاص برچیده شود.
٥- كلیه اموال غارت شده مردم توسط مقامات و نهادهای مذهبی و دولتی باید فورا بازپس گرفته شود و به صاحبان آن برگردانده و یا صرف کارهای عام المنفعه و رفاهى جامعه شود.
٦- حجاب تحمیلی و هر گونه جداسازی جنسیتی فورا ملغی شود و آزادی پوشش برقرار گردد. کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان باید فورا لغو شود و حقوق برابر زن و مرد در همه زمینه ها اعلام شود.
٧- مذهب از دولت، از سيستم قضائی، و از آموزش و پرورش باید کاملا جدا شود. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقيده و امر خصوصی افراد باید تضمین شود.
٨- آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب فورا باید اعلام و برقرار شود.
٩- برابری حقوقی و مدنی همه شهروندان ايران مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و ملیت فورا باید عملی شود.
١٠- يک زندگی مرفه و منطبق بر آخرين استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع باید برای همه شهروندان تضمین شود. حداقل دستمزد باید بر مبنای این استانداردها افزایش پیدا کند و بیمه بیکاری مکفی برای همه بیکاران و افراد آماده به کار تامین شود. طب و بهداشت و تحصیل باید فورا برای همگان رایگان شود.

اينها مهمترین و فوری ترین خواسته ها و در واقع ده فرمان انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی است. اعتراضات و تظاهرات و اعتصابات و اجتماعات برای تحقق این خواستها باید هرچه گسترده تر شود. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیت مستقیم همه زنان و مردان ساکن ایران است که این خواستها بنحو پیگیر و جامعی متحقق خواهد شد.
حزب كمونیست كارگری تمامی شما كارگران، زنان، وجوانان را به تلاش برای تبدیل این منشور به پرچم انقلابی که در حال شکل گرفتن است فرا میخواند.

حزب كمونیست كارگری ایران
۱٣ دیماه ۱۳۹۶، ٣ ژانویه ۲۰۱۸