کارگران تراورس خوزستان و لرستان همزمان دست به تجمع زدند

صبح روز ۳ دیماه کارگران تراورس لرستان و خوزستان همزمان دست به تجمع اعتراضی زدند و به تعویق در پرداخت سه ماه دستمزد، عدم پرداخت حق بیمه آنها توسط کارفرما و نداشتن امنیت شغلی اعتراض کردند. کارگران تراورس خوزستان در مقابل اداره کل راه آهن زاگرس و کارگران تراورس خرم آباد در محل کار خود تجمعات خود را برپا کردند. کارگران شرکت تراورس که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن را انجام میدهند، در سطح کشور ۷۰۰۰ نفر هستند که معضلات مشابهی دارند.

کارگران تراورس راه آهن در هفته های گذشته اعتراضات متعددی را در شهرهای مختلف سازمان دادند، از جمله در روزهای ۹ و ۱۰ دیماه، کارگران تراورس لرستان در مقابل مجلس شورای اسلامی و دفتر مرکزی شرکت راه آهن دست به تجمع زدند و در روز دوم تجمع کارگران تراورس تهران به آنها پیوستند. روز ۲۶ آذر نیز کارگران تراورس در تبریز مانع حرکت قطار تبریز به مشهد شدند.

اعتراض کارگران تراورس راه آهن بخشی از روند رو به رشد اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگری است که از معلمان و بازنشستگان شروع شده و در دو سال گذشته به کارگران مخابرات و آتش نشانی و تراورس و برخی مراکز دیگر کشیده شده است. سازماندهی شبکه های کارگران در مدیای اجتماعی، زمینه تجمعات سراسری و بزرگتر را آماده تر کرده است.

حزب کمونیست کارگری، از مطالبات کارگران تراورس قاطعانه حمایت میکند و آنها را به اعتصابات و تجمعات سراسری در سطح کشور فرامیخواند. حزب خانواده های کارگران تراورس را فرامیخواند که مانند خانواده های کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد فعالانه در تجمعات اعتراضی کارگران تراورس شرکت کنند. حضور خانواده ها در اعتراضات کارگری از هر نظر این اعتراضات را قدرتمندتر و موثرتر خواهد کرد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ دیماه ‍۱۳۹۶، ۲۴ دسامبر ۲۰۱۷