قرار در مورد تشکلیابی حزبی طبقه کارگر

ز آنجا که  یک رکن مهم تشکلیابی طبقه کارگر تحزب و سازمانیابی حزبی است پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران از رهبری و فعالین حزبی در جنبش کارگری میخواهد که

مقابله فعال با حزب گریزی و نقد گرایشاتی که فعالیت غیرحزبی و “مستقل” از احزاب چپ و کمونیستی  را یک فضیلت میدانند در دستور کار خود قرار بدهند و تلاش کنند ضرورت و حیاتی بودن تحزب و حزب برای رهائی طبقه کارگر به یک گفتمان رایج در جامعه و در میان فعالین و توده کارگران تبدیل بشود

 حزب کمونیست کارگری همه کارگران را به عضویت در این حزب فرا میخواند