سوسیالیسم و کمونیسم متفاوت ما

سوسیالیسم و کمونیسم ما با آنچه که قبلا در دوران جنگ سرد به عنوان بلوک سوسیالیستی و یا کمونیستی شناخته میشد کاملا متفاوت است. در طی دهه‌های گذشته جریانها و گرایشهای متنوعی تحت عنوان کمونیسم و سوسیالیسم پیدا شدند که، نه در نگرش و نه در برنامه و نه در خاستگاه اجتماعی و طبقاتی و نه حتی در عملکرد خود، قرابتی با کمونیسم کارگری و مارکسیسم نداشته اند.

از نظر ما سوسیالیسم به معناى برانداختن نظام مزدبگيرى و ايجاد برابرى اقتصادى ميان انسانها، به معناى يکسان شدن جايگاه انسانها در توليد اجتماعى، است. اين، به روشنى، تمایز ما را با آن جريانهائى که سوسياليسم را اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى یا رشد دادن صنعت یا توزيع عادلانۀ ثروت و از این قبیل چیزها تلقی ميکنند نشان میدهد. ما سوسياليسم را مستلزم الغای کار مزدى و تبديل وسائل توليد و کار به دارايى جمعى جامعه ميدانيم. نتیجۀ چنين انقلابى در بنياد اقتصادى جامعه، رفاه اجتماعى و امنيت اقتصادى انسانها خواهد بود.

نظام سیاسی مورد نظر ما ایجاد جامعه‌ای باز و آزاد است که، بر خلاف جوامع بلوک شرق و دیگر کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی، وسیع ترین آزادیهای سیاسی و حقوق فردی و مدنی شهروندان را تامین میکند. دفاع از آزادی بی‌قید و شرط بیان، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل، مذهب، بی‌مذهبی، حق رای برابر برای کلیه مردم، حق نمایندگان مردم در حسابرسی و نظارت بر فعالیتها و اسناد و دفاتر نهادهای دولتی، ممنوعیت تفتیش عقاید، مصونیت زندگی خصوصی افراد و … از اصول اساسی حزب ما هستند که سالها برای تحقق آنها مبارزه کرده ایم.

برگرفته از جزوه “آشنایی با اهداف و فعالیتهای
حزب کمونیست کارگری ایران” از انتشارات حزب