در تهران، بانه، اصفهان و رشت مردم دست به تظاهرات زدند

امروز مردم شهر بانه، کارگران و دانشجویان، بازنشستگان و پرستاران در تجمعات مختلف در تهران و اصفهان و بانه و رشت تظاهرات های بزررگی برپا کردند و علیه جنایت و بیحقوقی و وضعیت معیشتی اعتراض کردند

هزاران نفر از مردم خشمگین بانه در اعتراض به قتل دو کولبر امروز در خیابان های شهر به حرکت درآمدند و با سنگ در مقابل تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور اوباش سرکوب حکومت دست به مقابله زدند. طبق گزارشات مختلف از کمیته کردستان حزب حداقل ده نفر از مردم شهر مجروح شده اند و شهر بانه تعطیل شده است. مردم بانه خواهان معرفی و محاکمه عاملین و آمرین قتل کولبران، برکناری فرماندار این شهر که مردم او را بانی فرمان قتل کولبران معرفی میکنند، پاپان دادن به کشتار کولبران، جبران خسارات های وارده به خانواده های آنها هستند. در مریوان و سردشت و برخی دیگر از شهرهای کردستان خبرهایی از تحرک مردم در پشتیبانی از مردم بانه میرسد

در تهران کارگران شرکت واحد که تعداد قابل توجهی از دانشجویان و معلمان آنها را همراهی میکردند با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و آزادی شهابی خواسته فوری ما است، دست به تجمع و راهپیمایی زدند، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی شدند و با زندانیان سیاسی رجایی شهر اعلام همبستگی کردند. این تجمع به فراخوان ربابه رضایی همسر رضا شهابی سازمان داده شده بود. در این تظاهرات مردم مانع دستگیری توسط سرکوبگران حکومت شدند و برای لحظاتی خیابان مقابل مجلس را اشغال کردند

در تهران در مقابل دفتر روحانی و سازمان برنامه و بودجه و در اصفهان و رشت بازنشستگان آموزش و پرورش و بازنشستگان ارتش و پرستاران بازنشسته دست به تجمعات اعتراضی زدند، علیه اختلاس شعار دادند و خواهان رسیدگی فوری به خواست های خود شدند. بازنشستگان اعلام کردند تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

کارگران پروفیل ساوه نیز امروز دست به اعتصاب و تجمع زدند و خواهان پرداخت فوری حقوق های خود شدند

اینها اکثریت مردمند که علیه حکومت به میدان آمده اند و هرروز حلقه محاصره علیه مفتخوران و سرکوبگران را تنگ تر میکنند. علم الهدی گفته بود روحانیت را با شبکه‌های اجتماعی‌ و کنسرت محاصره کرده‌اند این گوشه ای از واقعیت است اما واقعیت بزرگتر این است که مردم در خیابان ها نیز دارند کل اوباش دزد و جنایتکار حاکم را محاصره میکنند تا بساط حکومت اسلامی و نظام استثمار و اختلاس و فساد و فقر و محرومیت را در هم بریزند. فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفته بود تجمعات اعتراضی در سال جاری سه و نیم برابر شده است. اما باید اضافه کرد که خشم و نفرت مردم نیز عمیق تر شده و مصمم تر از همیشه و همبسته تر از همیشه دارند به میدان میایند

مردم آزادی میخواهند، حرمت و امنیت میخواهند، رفاه و عدالت و برابری میخواهند و به زوایای مختلف وضعیت موجود اعتراض میکنند و تردیدی ندارند که برای داشتن یک زندگی انسانی حکومت نحس اسلامی باید گورش را گم کند. این خواست مشترک و فوری همه مردم است

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۵ سپتامبر ۲۰۱۷