پنجاه سؤال از حزب کمونیست کارگری ایران

ھدف جزوه ای که در اختيار دارید تشریح نقطه نظرات و
دیدگاھھای حزب کمونيست کارگری ایران درعرصه ھای متفاوت
است. در این جزوه تلاش شده است از طریق پاسخ دادن به
سئوالاتی که معمولا از حزب پرسيده می شود، نظرگاھھای حزب
بطور فشرده توضيح داده شود. پاسخ دھندگان به این سئوالات از
.اعضای کميته مرکزی حزب ھستند

… برای دریافت جزوه اینجا را کلیک کنید