آشنايی با اھداف و فعاليتھای حزب کمونیست کارگری ایران

Screen Shot 2015-12-06 at 10.15.57 PM

شما را فراميخوانيم که به گرد اين حزب و اھداف انسانی و آزاديخواھانه آن متشکل شويد؛ با اين حزب ھمکاری کنيد و به آن بپيونديد. قدرت کارگران و ستمديدگانی که در حزب سياسی خود متشکل شده اند، تنھا قدرتی است که قادر به
برانداختن ظلم و استبداد، ريشهکن کردن نابرابريھا و تبعيضات و کليه ناھنجاريھای جامعه است؛ قادر به براندازی حکومت منحوس مذھبی حاکم و ساختن جامعهای نوين است. در شرايطی که بورژوازی تمامی جھان را به قھقرا و انحطاط کامل کشانده و ميلياردھا انسان را در چنگ فقر و بيحقوقی و جنگ و ناامنی و مذھب و خرافه اسير کرده و در ايران نيز حکومت فاسد مذھبی، اکثريت عظيم مردم را از ھست و نيست ساقط کرده است، دوچندان ضروری است که به حزب کمونيست کارگری، به عنوان آلترناتيوی در مقابل اين اوضاع، پيوست. بايد به پا خاست و تکليف اين حکومت را، که اصلیترين مانع برسر راه خوشبختی مردم و ساختن جامعهای در شان انسان است، يکسره کرد.

برای دریافت جزه روی عکس بالا کلیک کنید.