به ضرب و شتم زندانیان سیاسی با تمام قوا اعتراض کنیم

18-zedani-4

جمهوری اسلامی وحشت زده از فضای انفجاری جامعه و یک اول مه وسیع و پرقدرت یورش به زندانیان سیاسی و احضار فعالین کارگری را تشدید کرده است. حمله جنایتکارانه به زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ اوین و ضرب و شتم وحشیانه زندانیان بی دفاع، که دیروز پنجشنبه اتفاق افتاد، به قصد ساکت کردن زندانیانی است که علیرغم همه محرومیت ها و محدودیت ها و شرایط غیر انسانی حاکم بر آنها، مدام بیانیه میدهند، مردم را به اعتراض و دفاع از حقوق خود دعوت میکنند و زندان را به یک سنگر مستحکم مبارزه تبدیل کرده اند. در این حمله جنایتکارانه عده ای را مجروح و به بیمارستان روانه کردند، عده ای را به انفرادی بردند و قبل از آن شاهرخ زمانی را به زندان نامعلومی انتقادل دادند تا این سنگر را خاموش کنند. در بیرون زندان نیز احضار فعالین کارگری را تشدید کرده اند.

سیاست هر ساله حکومت اسلامی این است که در هفته های قبل از روز جهانی کارگر فعالین کارگری را احضار و تهدید میکند و فضا را “امنیتی” تر میکند تا جلو برگزاری اول مه را بگیرد. اما امسال اقدامات جمهوری اسلامی گسترده تر از سالهای قبل است چون فضا از همیشه اعتراضی تر است. تحرک در مراکز بزرگ کارگری گسترش یافته است. خشم و اعتراض علیه فقر و گرانی تشدید شده است. جنب و جوش گسترده ای علیه اعدام شکل گرفته و کمپین نجات ریحانه فضائی از همبستگی انسانی میان مردم ایجاد کرده و حکومت همچنان در بحران عمیق خود غوطه ور است.

یورش به زندانیان سیاسی و احضار فعالین کارگری باید با بیشترین عکس العمل در ایران و در سطح جهان پاسخ بگیرد. حزب کمونیست کارگری ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی و جنایات هر روزه اش علیه زندانیان سیاسی، مردم آزادیخواه را به دفاع از زندانیان سیاسی و همراهی با خانواده های آنها فرامیخواند. حزب کلیه کارگران، دانشجویان، معلمان، زنان و جوانان و همه مردم شریف و معترض را فرامیخواند تا با تمام قوا به استقبال روز جهانی کارگر بروند و علیه فقر و محرومیت و سرکوب و بیحقوقی، علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی به میدان بیایند.

حزب کمونیست کارگری ایرانیان خارج کشور و همه انسان های آزاده را به دفاع از زندانیان سیاسی و اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ فروردین ١٣٩٣، ١٨ آوریل ٢٠١٤